Adresa: str. Unirii, nr. 71, 127240, Galbinași, jud. Buzau

Tel.: 0371-425064 Fax: 0238-780022 Email: primariagalbinasi@yahoo.com

Pagini

Horărâri Consiliu Local 2018

Atașat regăsiți Hotărârile Consiliului Local Gălbinași aferente anului 2018

HCL nr. 83 din 17.12.2018 privind aprobarea unor cheltuieli necesare pentru achizitionarea de cadouri pentru prescolari si elevii din gradinitele si scolile din comuna Galbinasi cu ocazia sarbatorilor de Craciun 2018

HCL nr. 82 din 17.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Galbinasi judetul Buzau pe trimestrul IV, anul 2018

HCL nr. 81 din 17.12.2018 privind aprobarea Planului de paza pentru anul 2019 in comuna galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 80 din 17.12.2018 privind aprobarea modificarii art. 1, alin. (1) si art. 1, alin. (3) din HCL nr. 66/28.09.2018 privind aprobarea demolarii imobil corp C1 "GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALBINASI" situat in sat Galbinasi, comuna Galbinasi, imobil care apartine domeniului public al al comunei Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 79 din 17.12.2018 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 5050/01.08.2014  incheiat intre Consiliul Local Galbinasi si S.C. DAVUD BALASTIERA  S.R.L.

HCL nr. 78 din 17.12.2018 privind aprobarea modificarii print act aditional, a contractului de concesiune nr. 1839/08.11.1999 incheiat intre Consiliul Local Galbinasi si S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L

HCL nr. 77 din 17.12.2018 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, ce se vor aplica in anul fiscal 2019, in galbinasi, judetul Buzau.

HCL nr. 76 din 29.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna decembrie 2018

HCL nr. 75 din 29.11.2018 privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau - Maracineni" la care comuna Galbinasi este mebru asociat

HCL nr. 74 din 29.11.2018 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 8373/17.12.2014 incheiat intre Consiliul local Galbinasi si DR. PARAPANCEA CRISTI - MIHAI

HCL nr. 73 din 29.11.2018 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 8327/17.12.2014 incheiat intre Consiliul local Galbinasi si DR. MUSAT LUMINITA - ANEMONA

HCL nr. 72 din 29.11.2018 privind aprobarea majorarii taxei de inchiriere pentru utilajele aflate in gestiunea Primariei comunei Galbinasi

HCL nr. 71 din 20.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA GALBINASI, JUDETUL BUZAU" in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului national de Dezvoltare locala

HCL nr. 70 din 26.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunai Galbinasi, judetul Buzau pe trimestrul IV, anul 2018

HCL nr. 69 din 26.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere sistem de canalizare menajera in satul Galbinasi, comuna Galbinasi, judetul Buzau"

HCL nr. 68 din 26.10.2018 privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau - Maracineni" la care comuna Galbinasi este membru asociat

HCL nr. 67 din 28.09.2018 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru "Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Galbinasi, judetul Buzau"

HCL nr. 66 din 28.09.2018 privind aprobarea demolarii imobilului corp C1 "Gradinita cu Program Normal Galbinasi" situat in sat Galbinasi, comuna Galbinasi, imobil care apartine domeniului public al comunei Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 65 din 28.09.2018 pentru modificarea HCL nr. 58 din 19.09.2018 privind desemnarea reprezentantului Comunei Galbinasi, prin Consiliul Local al comunei galbinasi, in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "Trans - Bus" SA Buzau

HCL nr. 64 din 28.09.2018 privind desemnarea pentru anul scolar 2018-2019 a reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Galbinasi ca membrii in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Galbinasi

HCL nr. 63 din 28.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construirea unei platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Galbinasi, judetul Buzau"

HCL nr. 62 din 28.09.2018 privind aprobarea implementarii proiectului "Construire platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna galbinasi, judetul Buzau"

HCL nr. 61 din 28.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Galbinasi, judetul Buzau pe trimestrul III, anul 2018

HCL nr. 60 din 19.09.2018 privind apobarea indicatorilor tehnico-economici pentru abiectivul de investitii "Construire garaj utilaje in sat Galbinasi, comuna Galbinasi, judetul Buzau"

HCL nr. 59 din 19.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici reactualizati pentru obiectivul de investitii "MODERNIZAREA DRUMURILOR LOCALE IN COMUNA GALBINASI, JUDETUL BUZAU" in vederea includerii si finalizarii in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala

HCL nr. 58 din 19.09.2018 privind desemnarea reprezentantului Comunei Galbinasi, prin Consiliul LOcal Galbinasi, in adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "TRANS BUS S.A. Buzau

HCL nr. 57 din 19.09.2018 privind aprobarea tarifelor de calatorie propuse pentru serviciul de transport public de persoane realizat cu mijloace de transport ale Societatii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzau pe teritoriul comunei Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 56 din 31.08.2018 privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau - Maracineni" la care Comuna Galbinasi este membru asociat

HCL nr. 55 din 31.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de de 3 luni. incepand cu luna septembrie 2018

HCL nr. 54 din 31.08.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Galbinasi a bunului imobil (teren arabil) in suprafata de 561 mp. situat in intravilanul satului Galbinasi, comuna Galbinasi, str, Preot Apostol Condrut, nr. 135, parcela 794 

HCL nr. 53 din 31.08.2018 privind aprobarea treceriii din domeniul privat al comunei Galbinasi in domeniul public al comunei Galbinasi, judetul Buzau, a imobilului - teren in suprafata de 4.299 mp. situat in extravilanul comunei Galbinasi, judetul Buzau, tarla 29, parcela 385

HCL nr. 52 din 31.08.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriet Proiect "Constructie Gradinita cu program normal Galbinasi, comuna Galbinasi, judetul Buzau"

HCL nr. 51 din 31.08.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Galbinasi, judetul Buzau pe trimestrul III, anul 2018

HCL nr. 50 din 28.08.2018 privind aprobarea participarii Comunei Galbinasi, judetul Buzau la majorarea capitalului social al SC TRANS BUS SA

HCL nr. 49 din 23.07.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesiune nr. 1469/09.12.1994 de la dl. Gheorghiu George  - Marian la dl. Mocanu Ion - Madalin

HCL nr. 48 din 23.07.2018 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei sportive TRICOLORUL GALBINASI in anul 2018

HCL nr. 47 din 29.06.2018 privind aprobarea demolarii partiale a bunului imobil Pista de atletism din incinta Bazei sportive comuna Galbinasi, sat Tabarasti, proprietate publica a comunei Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 46 din 29.06.2018 privind modificarea art. 4 din HCL nr. 98 din 17.11.2017 privind aderarea Consiliului Local Galbinasi, prin UAT Galbinasi, la "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitatra "Buzau - Maracineni"

HCL nr. 45 din 29.06.2018 privind actualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 44 din 29.06.2018 privind revocarea unei Hotarari a Consiliului Local al Comunei Galbinasi

HCL nr. 43 din 13.06.2018 privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico - economici si a devizului general actualizat, reprezntand noua valoare a proiectului "Construire teren de sport acoperit, comuna Galbinasi, sat Galbinasi, judetul Buzau"

HCL nr. 42 din 13.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a devizului general actualizat, reprezntand noua valoare a proiectului "Construire teren de sport acoperit, comuna Galbinasi, sat Galbinasi, judetul Buzau"

HCL nr. 41 din 13.06.2018 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile imobil - terenuri, în suprafață de 23.066 mp, proprietate privata a comunei Galbinasi, situate în extravilanul comunei Gălbinași, tarla 2, parcela 17

HCL nr. 40 din 16.06.2018 privind aprobarea "Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta" pentru personalul contractual din cadrul serviciului public de interes local "Consiliul Local Galbinasi - Serviciul Apa canal"

HCL nr. 39 din 31.05.2018 privind aprobarea cumpararii de catre UAT Comuna Galbinasi, judetul Buzau a unui teren in suprafata de 561 mp. situat in intravilanul satului Galbinasi, str. Preot Apostol Condrut nr. 135

HCL nr. 38 din 31.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de de 3 luni. incepand cu luna iunie 2018

HCL nr. 37 din 31.05.2018 privind aprobarea dizolvarii si lichidarii societatii comerciale PREST SERV APA CANAL GALBINASI SRL

HCL nr. 36 din 31.05.2018 privind aprobarea trecerii din domeniu privat al al comunei Galbinasi, judetul Buzau a imobilului - teren, in suprafata de 6.666 mp, situat in intravilanul satului Bentu, tarla 23, parcelele 294, 296, cu nr. cadastral 22653

HCL nr. 35 din 31.05.2018 privind initierea procedurii de vanzare unor imobile (terenuri) aflate în domeniul privat al comunei Gălbinași, județul Buzău, în suprafață totala de 23.066 mp, situat în extravilanul comunei Gălbinași, tarla 2, parcela 17, cu nr. cadastral 22465 si nr. cadestral 22466

HCL nr. 34 din 31.05.2018 privind aprobarea "Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta"

HCL nr. 33 din 23.05.2018 privind initierea procedurilor in vederea cumpararii de catre UAT Comuna Galbinasi, judetul Buzau, a unui teren in suprafata de 561 mp. situat in intravilanul satului Galbinasi, comuna Galbinasi, str. Preot Apostol Condrut, nr. 153, cv. 13, parcela 794, nr. cadastru 22629

HCL nr. 32 din 23.05.2018 privind aprobarea alipirii unor imobile - terenuri situate in intravilanul satului Bentu, tarla 23, parcelele 294, 296, comuna Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 31 din 15.05.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Galbinasi, judetul Buzau pe trimestrul II, anul 2018

HCL nr. 30 din 15.05.2018 privind aprobarea platii cotizatiei pentru anul 2018 catre Asociatia Grup de Actiune Locala "Ecoul Campiei Buzaului, cu denumire prescurtata GAL, CIF 27281013, in calitate de parteneri publici

HCL nr. 29 din 15.05.2018 privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de muncitor/casier in cadrul serviciului public de interes local "CONSILIUL LOCAL GALBINASI - SERVICIUL APA CANAL"

HCL nr. 28 din 27.04 2018 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil - teren aflat in domeniul privat al comunei Galbinasi, judetul Buzau, in suprafata de 2.000 mp, situat in intravilanul satului Bentu, tarla 23, parcelele 294, 296, cu nr. cadastral 21683

HCL nr. 27 din 27.04 2018 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil - teren aflat in domeniul privat al comunei Galbinasi, judetul Buzau, in suprafata de 60.601 mp, situat in intravilanul satului Bentu, tarla 23, parcela 294, cu nr. cadastral 22508

HCL nr. 26 din 27.04 2018 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil - teren aflat in domeniul privat al comunei Galbinasi, judetul Buzau, in suprafata de 1.997 mp, situat in intravilanul satului Bentu, tarla 19, parcela 235, cu nr. cadastral 21300

HCL nr. 25 din 27.04.2018 privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren aflat în domeniul privat al comunei Gălbinași, județul Buzău, în suprafață de 12.701 mp, situat în intravilanul satului Bnetu, tarla 23, parcelele 294, 296 cu nr. cadastral 21684

HCL nr. 24 din 27.04.2018 privind aprobarea închirierii prin licitașie publică cu strigare a unui spațiu în suprafață totală de 30,93 mp. situat în clădirea în care funcționează Grădinița cu Program Normal din sat Bentu, comuna Gălbinași, în vederea desfășurării activității de farmacie

HCL nr. 23 din 30.03.2018 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local al comunei Gălbinași a obiectivului de investiții "Școală cu clasele I-VIII, comunaGălbinași, județul Buzău" ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică

HCL nr. 22 din 30.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Școală cu clasele I-VIII, comuna Gălbinași, județul Buzău" ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică

HCL nr. 21 din 30.03.2018 privind încetarea contractului de închiriere nr. 1328 din 02.03.2015 încheiat între Consiliul Local Gălbinași și S.C. IRIS PHARM S.R.L., având ca obiect dreptul de folosință (închiriere) asupra imobilului compus din două încăperi, în suprafață totală de 30,93 mp. situat în comuna Gălbinași, sat Bentu, județul Buzău

HCL nr. 20 din 07.03.2018 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în administrarea Consiliului Local Gălbinași și al serviciului public de interes local "Consiliului Local Gălbinași - Serviciul Apă Canal"

HCL nr. 19 din 07.03.2018 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a unor imobile - terenuri  în suprafață totală de 40.000 mp., proprietate privată a comunei Gălbinași, situate în intravilanul satului Bentu, comuna Gălbinași, tarla 23, parcelele 294, 296

HCL nr. 18 din 28.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2018

HCL nr. 17 din 28.02.2018 privind aprobarea înscrierii prin atribuire directă a suprafeței disponibile de 196,73 ha. pășune, aflată în proprietatea privată a comunei Gălbinași

HCL nr. 16 din 28.02.2018 privind inițierea procedurii de vânzare a unor imobile (terenuri) aflate în domeniul privat al comunei Gălbinași, județul Buzău, în suprafață totală de 40.000 mp, situate în intravilanul satului Bentu, tarla 23, parcelele 294, 296, cu nr. cadastral 21686 și nr. cadastral 21687

HCL nr. 15 din 28.02.2018 privind aprobarea alipirii unor imobile - terenuri în intravilanul satului Gălbinași, CV 27, parcela 343, comuna Gălbinași, județul Buzău

HCL nr. 14 din 28.02.2018 privind îndreptarea unei erori materiale înscrisă în conținutul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Gălbinași nr. 88/30.10.2017 privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 2401 din 24.07.2002

HCL nr. 13 din 16.02.2018 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Galbinasi a terenului situat in intravilanul comunei Galbinasi, satul Bentu, CV 4, parcela 116, comuna Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 12 din 16.02.2018 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil - teren aflat in domeniul privat al comunei Galbinasi, judetul Buzau, in suprafata de 100.661 mp. situat in intravilanul satului Bentu, tarla 23, parcelele 294 si 296

HCL nr. 11 din 16.02.2018 privind aprobarea Strategiei si a programului anual de achiziții publice al comunei Gălbinași județul Buzău, pe anul 2018

HCL nr. 10 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului local e venituri și cheltuieli al comunei Gălbinași și  listei de investiții pe anul 2018

HCL nr. 9 din 16.02.2018 privind aprobarea conului de încheiere a exercițiului bugetar al bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 8 din 16.02.2018 privind validarea Dispoziției Primarului nr. 75 din 31.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare a bugetului de venituri și subvenții - sursa E din excedentul bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 7 din 05.02.2018 privind aprobarea vânzarii prin licitație publică deschisă cu strigare a unor imobile - terenuri în suprafață totală de 40.000 mp,proprietate privată a comunei Gălbinași,  situate în intravilanul satului Bentu, comuna Gălbinași, tarla 23, parcelele 294, 296

HCL nr. 6 din 05.02.2018 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 749/13.02.2018 încheiat între Consiliul Local Gălbinași si S.C. INTERCOMAN S.R.L.

HCL nr. 5 din 25.01.2018 privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren aflat în domeniul privat al comunei Gălbinași, județul Buzău, în suprafață de 155.362 mp, situat în extravilanul comunei Gălbinași, tarla 25, parcela 294, cu nr. cadastral 21419

HCL nr. 4 din 25.01.2018 privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren aflat în domeniul privat al comunei Gălbinași, județul Buzău, în suprafață de 23.066 mp, situat în extravilanul comunei Gălbinași, tarla 2, parcela 17, cu nr. cadastral 21656

HCL nr. 3 din 12.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălbinași și din cadrul serviciului public de interes local "CONSILIUL LOCAL GALBINASI - SERVICIUL APA CANAL" , începâind cu luna ianuarie 2018

HCL nr. 2 din 12.01.2018 privind inițierea procedurii de vânzare a unor imobile (terenuri) aflate în domeniul privat al comunei Gălbinași, județul Buzău, în suprafață totală de 40.000 mp, situate în intravilanul satului Bentu, tarla 23, parcelele 294, 296, cu nr. cadastral 21686 și nr. cadastral 21687

HCL nr. 1 din 12.01.2018 privind aprobarea retelei școlare de învatamant preuniversitar de stat din comuna Gălbinași pentru anul scolar 2018 - 2019

12 September 2018
Secretar

Guteniuc Liliana


PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie.

(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

(3) Secretarul unitaţii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, soţie sau ruda de gradul întai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislative privind functia publica si functionarii publici.

Art. 117. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii

a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;

d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;

e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

21 April 2018
Horărâri Consiliu Local 2019

Atașat regăsiți Hotărârile Consiliului Local Gălbinași aferente anului 2019

11 October 2019