Adresa: str. Unirii, nr. 71, 127240, Galbinași, jud. Buzau

Tel.: 0371-425064 Fax: 0238-780022 Email: primariagalbinasi@yahoo.com

Horărâri Consiliu Local 2019

16 January 2019

Atașat regăsiți Hotărârile Consiliului Local Gălbinași aferente anului 2019

HCL nr. 18 din 26.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna martie 2019

HCL nr. 17 din 26.02.2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si acontractelor/acordurilor - cadru de prestatre serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului, la nivelul Comunei Galbinasi

HCL nr. 16 din 26.02.2019 privind retragerea dreptului de administrare asupra microbuzului pentru transportul elevilor, marca OPEL MOVANO, an fabricatie 2015, serie motor C037468, serie sasiu WOLVV34VEFB079765, 16+1 locuri, capacitate cilindrica 2299cmc, cu numar de inmatriculare BZ-09-SUB, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale Galbinasi

HCL nr. 15 din 26.02.2019 privind retragerea dreptului de administrare asupra microbuzului pentru transportul elevilor, marca FIAT DUCATO, an fabricatie 2008, serie motor 0788869, serie sasiu ZFA25000001449049, 17 locuri, capacitate cilindrica 2287 cmc, cu numar de inmatriculare BZ-06-UGS, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale Galbinasi

HCL nr. 14 din 26.02.2019 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Galbinasi a terenului situat in intravilanul comunei Galbinasi, satul galbinasi, Tarla 17, parcela 968, comuna Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 13 din 26.02.2019 cu privire la constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 12 din 26.02.2019 privind desemnarea primarului Comunei Galbinasi ca evaluator al performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Galbinasi pentru activitatea desfasurata in anul 2018

HCL nr. 11 din 26.02.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de functii publice si contractuale sin cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Galbinasi, judetul Buzau

HCL nr. 10 din 26.02.2019 privind incetarea contractului de inchiriere nr. 2554 din 27.04.2015, prelungit prin acte aditionale subsecvente, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatorului, avand ca obiect dreptul de folosinta (inchiriere) asupra spatiului in suprafata de 15 m.p. situat in incinta Caminului Cultural din satul Tabarasti, comuna Galbinasi, judetul Buzau, proprietate publica a comunei Galbinasi

HCL nr. 9 din 26.02.2019 privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau - Maracineni" la care comuna Galbinasi este membru asociat

HCL nr. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 224 mp aferent constructiilor domnului Mocanu Ion - Madalin, situat in intravilanul satului Galbinasi, comuna Galbinasi, tarlaua 4, parcela 116 si aflat in proprietatea privata a comunei Galbinasi, prin procedura dreptului de preemptiune

HCL nr. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 749 din 13.02.2006 incheiat intre Consiliul local Galbinasi si SC INTERCOMAN SRL

HCL nr. 6 din 31.01.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant prescolar de stat din comuna Galbinasi pentru anul scolar 2019 - 2020

HCL nr. 5 din 31.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local prestate de catre beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001in anul 2019, precum si stabilirea domeniilor de activitate si a locurilor in care cotravenientii vor presta munca in folosul comunitatii

HCL nr. 4 din 23.01.2019 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren aflat in domeniul privat al comunei Galbinasi, judetul Buzau, in suprafata de 1400 mp, tarla 27

HCL nr. 3 din 11.01.2019 privind validarea Dispozitiei Primarului nr. 3 din 09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Galbinasi pe anul 2018 - sursa A, din excedentul bugetar al a bugetului local al comunei Galbinasi inregistrat la finele anului 2018

HCL nr. 2 din 11.01.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnici - economici actualizati pentru Obiectivul de investitii "Construirea unei platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Galbinasi, judetul Buzau"

HCL nr. 1 din 11.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Galbinasi si din cadrul serviciului public de interes local "CONSILIUL LOCAL GALBINASI - SERVICIUL APA CANAL", incepand cu luna ianuarie 2019