Adresa: str. Unirii, nr. 71, 127240, Galbinași, jud. Buzau

Tel.: 0371-425064 Fax: 0238-780022 Email: primariagalbinasi@yahoo.com

Descriere generală

17 April 2018
Comuna Gălbinaşi este aşezată în partea de sud-est a judeţului Buzău, în zona de câmpie, fiind în zona de influenţă a celor două râuri Buzău şi Călmăţui. Din punct de vedere geografic teritoriul comunei reprezintă o zonă de pietrişuri şi nisipuri, aparţinând bazinului hidrografic Buzău cu influenţă Călmăţui. Solul este predominant cernoziom de fâneaţă (freatic umed) şi soluri de luncă în zona de influenţă a râului Buzău, fapt care a influenţat dezvoltarea vegetaţiei tip silvostepă în nord, de vegetaţie de luncă şi sărături. Terenurile sunt favorabile cultivării viilor, păşunilor, cerealelor (grâu, porumb) sfeclă de zahăr, cartofului şi a roşiilor în partea de nord a comunei. Implicit zona este favorabilă creşterii animalelor. Din punct de vedere geomorfologic, terenul aparţine zonei de şes, a Câmpiei Buzăului. Specific comunei este prezenţa unor vechi văi ale râului Buzău, sinuoase, actualmente prezentându-se sub formă unor bălţi, pe porţiunile mai joase, în special în localitatea Tăbărăşti şi la intrarea în localitatea Bentu dinspre Buzău.
Geomorfologia
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Gălbinaşi face parte din unitatea geomorfologică a Câmpiei Române, prin extremitatea nord-estică cunoscută sub numele de Câmpia Buzăului. Terenul este plat cu unele ondulări rezultate prin apariţia aşa ziselor "crovuri", fenomene de tasare locală a unor prafuri nisipoase löessoide. În comună apar şi zone mai joase ce aparţin vechilor meandre ale râului Buzău, cunoscute sub numele de "buzoiele".
Litologia
Litologia comunei Gălbinaşi este tipică formelor de relief joase de câmpie: la suprafaţă se găsesc prafuri argilos-nisipoase sau argile prăfoase cu caracter löessoid, iar în adâncime nisipuri fine şi grosiere şi pietrişuri cu nisipuri.
Hidrogeologia
Principalul curs de apă din comună este râul Buzău. Pe teritoriul comunei nivelul apei subterane înregistrează diverse adâncimi, în jur de 3,00-6,00 m de la T.N., variabil pe verticală, sezonier.  Acest nivel este controlat de cantitatea de precipitaţii anuale.