Infrastructura

Funcţiunea economică predominantă, este agricultura cu toate subramurile: culturi de cereale, zootehnie, culturi de viţă de vie, livezi, fâneţe şi păşuni. În partea de nord a comunei se află păşuni şi păduri, şi teren arabil în partea de sud-est.
Localităţile componente ale comunei, Tăbărăşti, Gălbinaşi şi Bentu s-au dezvoltat datorită existenţei la nord a drumului naţional DN 2B iar la sud a căii ferate Buzău - Făurei.
Acestea facilitează relaţiile comunei cu centre polarizatoare Buzău şi Brăila.
Comuna mai este străbătută de drumurile DC 17 (Tăbărăşti - Gălbinaşi), DC 18 (Tăbărăşti - Ţinteşti), DC 216 (Bentu - Săgeata). Comuna având cale ferată, permite dezvoltarea acesteia punând-o în legatură rapidă şi ieftină cu celelalte comune.
Comuna este formată din trei sate : Tăbărăşti, Gălbinaşi şi Bentu.
 
Transportul pe teritoriul comunei este rutier (DN 2B Buzău-Brăila) şi feroviar , importante fiind cele trei staţii de cale ferată de la Tăbărăşti, Gălbinaşi şi Bentu.
Din punct de vedere demografic se situează între localităţile medii ale judeţului, având pe total comuna 4.151 locuitori.
Fondul locuibil existent este în general bun în satele comunei :
- în satul Gălbinaşi sunt 517 de gospodării,
- în satul Tăbărăşti sunt 768 de gospodării ,
- în satul Bentu sunt 429 de gopodării .
Construcţiile numeroase realizate în ultimii 5 ani sunt moderne, cu Comuna Gălbinaşi este aşezată în partea de sud-est a judeţului Buzău, la o distanţă de 9 km de municipiul Buzău , în zona de câmpie .
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este de 7.689,890 ha având suprafaţa agricolă de 6.466,226 ha şi o suprafaţă neagricolă de 1.223,660 ha.
Funcţiunea economică predominantă, este agricultura cu toate subramurile: culturi de cereale, zootehnie, culturi de viţă de vie, livezi, fâneţe şi păşuni. În partea de nord a comunei se află păşuni şi păduri, şi teren arabil în partea de sud-est.
Localităţile componente ale comunei, Tăbărăşti, Gălbinaşi şi Bentu s-au dezvoltat datorită existenţei la nord a drumului naţional DN 2B iar la sud a căii ferate Buzău - Făurei.
Acestea facilitează relaţiile comunei cu centre polarizatoare Buzău şi Brăila.
 
Comuna mai este străbătută de drumurile DC 17 (Tăbărăşti - Gălbinaşi), DC 18 (Tăbărăşti - Ţinteşti), DC 216 (Bentu - Săgeata). Comuna având cale ferată, permite dezvoltarea acesteia punând-o în legatură rapidă şi ieftină cu celelalte comune.
Comuna este formată din trei sate : Tăbărăşti, Gălbinaşi şi Bentu.
Transportul pe teritoriul comunei este rutier (DN 2B Buzău-Brăila) şi feroviar , importante fiind cele trei staţii de cale ferată de la Tăbărăşti, Gălbinaşi şi Bentu.
Din punct de vedere demografic se situează între localităţile medii ale judeţului, având pe total comuna 4.151 locuitori.
Fondul locuibil existent este în general bun în satele comunei :
- în satul Gălbinaşi sunt 517 de gospodării,
- în satul Tăbărăşti sunt 768 de gospodării ,
- în satul Bentu sunt 429 de gopodării .
 
Construcţiile numeroase realizate în ultimii 5 ani sunt moderne, cu grad de confort ridicat.
Comuna Gălbinaşi cu satele componente utilizează gaze naturale având realizate reţele de distribuţie pe toate uliţele satului.
În prezent pentru localitatile Gălbinaşi şi Tăbărăşti, există un sistem de alimentare cu apă . În localitatea Bentu, nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, locuitorii aprovizionăndu-se cu apă din fântâni .
În cele trei sate - Gălbinaşi, Tăbărăşti şi Bentu, nu există sistem centralizat de canalizare .
Pe teritoriul comunei Gălbinaşi nu există surse importante de poluanţi şi activităţi ce pot afecta ecosistemele naturale . Colectarea gunoiului menajer se face pe raza comunei în pubele ecologice de către o societate specializată , care transportă acest gunoi la Depozitul de reziduuri menajere amenajat in sistem ecologic pe raza comunei de către societatea respectivă .
Condiţiile naturale ale comunei oferă posibilităţi de dezvoltare a sectoarelor vegetale şi animale, unde se impune o modernizare a modului de lucru în vederea creşterii eficienţei şi productivităţii agricole . Se observă în ultimii trei ani un fenomen de comasare a terenurilor agricole sau de exploatare a acestora în cadrul unor ferme cu suprafeţe de la 100 ha la 500-600 ha .
În comuna Gălbinaşi există un număr de 4 şcoli şi 4 grădiniţe , o parte din acestea fiind deja modernizate şi rebilitate . O altă parte din aceste unităţi şcolare necesită lucrări de intreţinere, reparaţii, modernizări şi amenajări impuse de un sistem de învăţământ modern.Copiii se deplaseză de la domiciliu la unitatea de învăţămănt la care învaţă cu microbuzul şcolii .
Dotările culturale, bibliotecă şi cămine culturale au spaţii corespunzătoare, chiar dacă mai necesită modernizări.
 
Numeroase mici magazine, ateliere, diferite servicii se înfiinţează spontan funcţie de necesităţi.
Primăria funcţionează într-o clădire reabilitată în anul 2008 , fiind situată chiar în centrul satului Gălbinaşi în apropierea şcolii, grădiniţei şi a unor dotări comerciale conturând zona centrală a localităţii.
În comună un dispensar veterinar , o farmacie , un cabinet de medicina familiei şi un cabinet stomatologic .
În satul Tăbărăşti este amplasat un teren de sport care se va moderniza şi extinde, se vor construi tribune, vestiare şi accese carosabile şi parcaje. De menţionat faptul că pe raza comunei nu există nici o sală de sport.
În cele trei localităţi sunt trei Biserici cu o vechime de aproximativ 150-180 ani , marea majoritate a locuitorilor comunei fiind creştini ortodocsi .
Comuna organizează anual o sărbătoare populară de Sfinţii Petru şi Pavel , în anul 2010 ajungand la cea de-a 5 -a ediţie .

 

CIRCULAŢIA RUTIERĂ
Drumuri comunale
DN2B se intersectează cu DC17 la km 15+600 in satul Tabarasti si la km 17+020 in satul Galbinasi, iar cu DC216 la km 20 + 650 în satul Bentu.
Drumul comunal DC17 ( DN2B Tăbărăşti -DN 2B Gălbinaşi) are o lungime de 7,4 km şi se afla in totalitate in intravilanul celor 2 sate. Are o platforma carosabila de 7,00 m cu acostamente de 0,75 -1,00 m si este pietruit.
Drumul comunal DC 18 (Ţintesti -Tăbărăşti DC17) are o parte carosabila de 5,00 m, acostamente de 0,50 m şi este pietruit.
Drumul comunal DC 216 (Halta Bentu-Săgeata DJ 203K) are partea carosabilă de 4,00 m, acostamente de 0,50 m, este parţial pietruit.
Străzile laterale din localităţi sunt balastate.
Principalele disfuncţionalităţi existente pe drumurile comunale sunt:
1. Îmbrăcăminţi rutiere degradate ( DC 17, DC18 şi DC216)
2. Lipsa trotuarelor
3. Lipsa rigolelor şi a şanţurilor pe unele străzi şi drumuri comunale
4. Distanţele între fronturile construcţiilor nu sunt respectate întotdeauna.

Drumuri naţionale
Traseul DN2B se prezintă sub forma unor succesiuni de aliniamente, iar declivităţile longitudinale se încadrează în limitele admise de standarde.
Teritoriul localităţii Tăbărăşti este strabătut de DN 2B de la km 14 + 360 la km 16 + 700, satul Gălbinaşi de la km 16 + 700 la km 19 + 550 şi satul Bentu de la km 19 + 550 la km 20 + 800. În profil transversal, drumul are 2 benzi de circulaţie de 3,50 m fiecare, cu benzi de încadrare de 0,25 m şi rigole de 1,50 m.
DN 2B se intersectează cu DC 17 la km 15 + 600 în satul Tăbărăşti şi la km 17 + 020 în satul Gălbinaşi, iar cu DC 216 la km 20 + 650 în satul Bentu.

 

Circulaţia feroviară
Comuna Gălbinaşi este legată de principalul nod feroviar al judeţului Buzău, respectiv oraşul Buzău, printr-o linie de cale ferată dublă, electrificată, Buzău-Făurei.
Calea ferată strabate teritoriul administrativ al comunei de la vest la est pe o lungime de aproximativ 9 km şi asigură transportul de mărfuri şi călători între judeţul Buzău şi judeţul Brăila.
În prezent calea ferată străbate intravilanul satului Tăbărăşti pe o distanţă de 2,3 km.
Intersecţia dintre calea ferată şi DC 18 este prevazută cu o barieră, situată la acelaşi nivel, în intravilanul localităţii Tăbărăşti.
De asemenea calea ferată intersectează drumuri de interes local la acelaşi nivel în localităţile Gălbinaşi şi Bentu, unde există bariere semnalizate şi în localitatea Tăbărăşti unde există o barieră nesemnalizată.
Accesul călătorilor la transportul feroviar se face prin haltele Tăbărăşti Nord, Tăbărăşti Sud şi Bentu.
Conform normativului P100/192 căile ferate aflate pe teritoriul comunei Gălbinaşi se află în zona seismică "B" cu coeficientul Ks = 0,25 şi Tc = 1,5 s.

 

Alimentarea cu apă
În prezent pentru localitatile Gălbinaşi şi Tăbărăşti, există un sistem de alimentare cu apă, format din:
- 1 foraj cu adâncimea de 65 m, amplasat în incinta gospodăriei de apă, echipat cu electropompă submersibilă
- conductă aducţiune
- gospodărie de apă, formată din rezervor de apă cu capacitatea de 300 mc, staţie de pompare şi staţie de clorinare
- reţele de distribuţie, în lungime de cca. 10,50 km, pe care sunt montate cămine de vane, cişmele stradale şi hidranţi subterani de incendiu.
Gospodaria de apă, este amplasată în localitatea Gălbinaşi.
În prezent în localitatea Bentu, nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, locuitorii aprovizionindu-se cu apă din fântâni.

 

Canalizare
În prezent în cele trei sate - Gălbinaşi, Tăbărăşti şi Bentu, nu există sistem centralizat de canalizare. Locuitorii evacuează apele uzate în bazine vidanjabile, puţuri absorbante sau latrine uscate, care nu sunt eficiente, permiţând infiltrarea apelor uzate în sol şi implicit poluarea cu detergenţi, grăsimi, fenoli, etc., a pânzei freatice.

 

Alimentarea cu energie electrică
În prezent localităţile comunei Gălbinaşi sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton şi având traseul atât în afară, cât şi în interiorul zonelor construite, având în vedere specificul natural al terenului.
Prin intermediul posturilor de transformare aeriene se alimentează reţelele electrice de joasă tensiune care deservesc toată gama de consumatori din localitate.
Posturile aeriene de transformare existente sunt în număr de 8 bucăţi şi au următoarea repartiţie în teritoriul comunei în localităţile componente: Gălbinaşi - 4 buc., Tăbărăşti - 2 buc., Bentu - 2 buc.
Reţelele de joasă tensiune sunt de tip aerian, pe stâlpi din beton, cât şi pe stâlpi din lemn.
Reţelele de joasă tensiune sunt realizate în sistem clasic cu conductoare independente, precum şi cu conductoare torsadate pentru prelungirile de reţea sau pentru cele care au fost modernizate.
În ambele cazuri conductoarele sunt realizate din aluminiu.
Branşamentele sunt realizate preponderent aerian celor vechi în sistem clasic, cele noi cu conductoare torsadate.
Branşamentele în cablu subteran deservesc indeosebi dotările şi sunt amplasate în incintele acestora.
Puterea instalată în posturile de transformare este de cca 1.500 KVA consumul rămânând deocamdată constant, el mărindu-se odată cu noii consumatori casnici şi economici care vor apare.

 

Reţele telefonice
Comuna Gălbinaşi, cu localităţile componente, Gălbinaşi, Tăbărăşti, Bentu este racordată la sistemul naţional de telefonie fixă al societăţii ROMTELECOM.
În prezent reţeaua telefonică a comunei este formatã dintr-o centrală telefonică digitală, amplasată într-un spaţiu al primăriei Gălbinaşi, care deserverşte abonaţii telefonici din localităţile Gălbinaşi şi Tăbărăşti şi o centrală telefonică digitală, amplasată într-un spaţiu din fostul cămin cultural care deserverşte abonaţii telefonici din localitătea Bentu. Reţeaua telefonică de distribuţie în toată comuna este de tip aerian şi este montată pe stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune.
De asemenea, în toate cele trei localităţi ale comunei, există reţea de televiziune prin cablu, montate în paralel cu liniile telefonice, pe stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune, ce sunt montaţi de-a lungul drumurilor. Pe teritoriul comunei se găsesc montate două antene pentru telefonia mobilă (Gălbinaşi - 1 buc.; Bentu - 1 buc.).

 

Alimentare cu caldură
Alimentarea cu caldură şi apă caldă de consum a gospodăriilor populaţiei se realizează local cu sobe pentru încălzire, convectoare, boilere, centrale termice funcţionând pe combustibil gazos sau electric.
De asenemea tot ce înseamnă obiective social culturale şi administrative cum ar fi şcoli, grădiniţe, sediu primarie etc., îşi prepară local, cu centrale termice, agentul termic pentru încălzire şi apă caldă de consum.

 

Alimentare cu gaze naturale
Comuna Gălbinaăi cu satele componente utilizează gaze naturale având realizate reţele de
distribuţie pe toate uliţele satului.
Alimentarea cu gaze naturale se realizează din conducta colectoare Stănceşti - Bentu. Pentru
satul Bentu printr-o conductă de repartiţie de Dn 80 mm în lungime de circa 1,0 Km şi o staţie de
reglare măsurare predare (SRMP) , iar pentru satele Tăbărăşti şi Gălbinaşi printr-o conductă de
repartiţie de Dn 100 mm în lungime de circa 1,3 Km şi o staţie de reglare măsurare predare (SRMP)
amplasată în satul Gălbinaşi.
De la această staţie prin reţele de distribuţie redusă presiune sunt alimentaţi consumatorii.
Reţeaua de distribuţie este executată din conducte din polietilenă PEID PE 80 SDR 11 şi are
diametre de la Dn 63 - Dn 160 mm, şi o lungime totală de circa 27,50 Km.